СТАТУТ

АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ».

Ідентифікаційний код 33784609

м. Київ – 2019р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1. АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ» (надалі — «Асоціація») є юридичною особою, що створена, зареєстрована і здійснює свою діяльність відповідно до Господарського, Цивільного кодексів, а також інших актів чинного законодавства України (в тому числі Податкового кодексу України).

1.2. Асоціація є відкритим добровільним договірним об’єднанням професійних учасників ринку оперативного та фінансового лізингу. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників.

1.3. Офіційне найменування Асоціації:

1.3.1. Повне найменування українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ    ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»;

1.3.2. Повне найменування російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «УКРАИНСКОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ ЛИЗИНГОДАТЕЛЕЙ»;

1.3.3. Повне найменування англійською мовою: ASSOCIATION «UKRAINIAN UNION OF LESSORS»;

1.3.4. Скорочене українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «УОЛ»;

1.3.5. Російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «УОЛ»;

1.3.6. Англійською мовою: ASSOCIATION «UUL».

1.4. Місцезнаходження Асоціації: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 6.

 

СТАТТЯ 2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1.    Метою Асоціації є постійна координація діяльності підприємств, що об’єдналися (без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень), сприяння розвитку відкритого і рівнодоступного ринку оперативного і фінансового лізингу в Україні шляхом координації та розвитку діяльності підприємств, що об’єдналися у питаннях захисту спільних інтересів.

2.2.    Метою створення Асоціації не є досягнення її Членами будь-якої угоди щодо розподілу лізингового ринку України, чи координація господарської діяльності Членів на цьому ринку у жодний спосіб, який би порушував норми чинного антимонопольного законодавства України, а також виданих на його основі підзаконних актів. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (Членів) або погодження їх конкурентної поведінки.

2.3     Для виконання мети, зазначеної в п. 2.1 Статуту, Асоціація може здійснювати координацію діяльності Членів Асоціації з таких питань:

2.3.1. Технічної інформації та освіти Членів Асоціації, а саме:

– Роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

– Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

– Формування системи професійної підготовки своїх Членів, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

– Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед Членів Асоціації;

– Надання лише методичної допомоги Членам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників Членів Асоціації.

2.3.2. Забезпечення інформацією та збирання серед Членів Асоціації даних лише про:

– проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності Членів Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;

– інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями;

– освіту Членів Асоціації, поширення якої передбачено підпунктами 3.1 пункту 2.3 цього розділу.

Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися проти учасників Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших учасників Асоціації, конкурентів та споживачів.

2.3.3. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів (послуг), експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

2.3.4. Розробляє та впроваджує єдині правила, стандарти, вимоги здійснення Членами Асоціації операцій фінансового та оперативного лізингу у відповідності до чинного законодавства України, стандарти і правила професійної етики на ринку лізингу, інші правила та положення, спрямовані на попередження порушень вимог чинного законодавства України та зловживань, захист прав лізингоотримувачів (надалі – «правила, положення та стандарти»), із урахуванням вимог п.2.3.3 Статуту. Такі правила та стандарти не повинні вимагати від членів Асоціації надання інформації, яка є конфіденційною або є комерційною таємницею, інакше як за згодою члена Асоціації, який надає таку інформацію;

2.3.5. Розробляє та впроваджує рекомендації до професійної кваліфікації фахівців – працівників Членів Асоціації, уповноважених здійснювати лізингові операції;

2.3.6. Контролює шляхом збору звітів, анкетувань, опитувань, виконання Членами Асоціації норм та правил Асоціації, із урахуванням вимог п.2.3.2 Статуту;

2.3.7. Розробляє і впроваджує систему посередництва для дружнього, без арбітражу, вирішення спорів, що можуть виникати безпосередньо між Членами Асоціації або між Членами і третіми особами, згідно з етичними принципами та чинним законодавством України, в тому числі шляхом створення Третейського суду, який діятиме на підставі розроблюваних Асоціацією регламентів та інших документів, що не суперечитимуть вимогам чинного законодавства України;

2.3.8.   Об’єднує зусилля та можливості фахівців ринку лізингу, із урахуванням вимог пп.2.3.1 – 2.3.3. Статуту;   

2.3.9.   Встановлює та підтримує зв’язки з науковцями та фахівцями лізингового бізнесу, організаціями, асоціаціями, підприємствами, освітніми закладами та установами як вітчизняними, так і зарубіжними/міжнародними з метою сприяти обміну досвідом; 

2.3.10. Виступає ланкою, що пов’язує членів Асоціації у стосунках з органами державної влади і управління з питань, що стосуються інтересів учасників лізингового ринку (звернення, консультації, пропозиції тощо), в тому числі здійснює захист інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

2.3.11. Бере участь у розробці законопроектів і проектів підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися українського ринку лізингу;

2.3.12. Розробляє публічні заяви і проводить роз’яснювальну роботу з приводу законопроектів і проектів підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися українського ринку лізингу;

2.3.13. Публікує і поширює публічно, через засоби масової інформації чи з допомогою інших методів, освітню та іншу відповідну інформацію щодо проблем і дій, які впливають на український ринок лізингу;

2.3.14. Організовує, проводить та/або підтримує, прямо чи опосередковано, програми підвищення професійного рівня (кваліфікації) і підготовки фахівців, освітні та практичні конференції (в т.ч. міжнародні, всеукраїнські та ін.), семінари та круглі столи та інші подібні заходи з питань розвитку та діяльності ринку лізингу;

2.3.15. Створює інформаційну та статистичну базу для проведення аналізу тенденцій розвитку ринку лізингу, оприлюднює аналітичні звіти та іншу інформацію у межах, що сприяють досягненню мети Асоціації, із урахуванням вимог п.2.3.2 Статуту;

2.3.16. Співпрацює з учасниками лізингового ринку – не Членами Асоціації, їх об’єднаннями і асоціаціями – як українськими, так і іноземними;

2.3.17. Сприяє реалізації повноважень щодо регулювання лізингового ринку, делеговані Національною комісією, що здійснює державне  регулювання в сфері ринків фінансових послуг, іншими державними органами, у порядку встановленому чинним законодавством;

2.3.18. Асоціація може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі укладати договори з іноземними та міжнародними організаціями, що мають однакову з Асоціацією мету та предмет діяльності,  з дотриманням обмежень, що встановлені  п. 3.12 Статуту,  та сприяє у створенні умов для виходу Учасників Асоціації на закордонні ринки.

2.4. Для реалізації своєї діяльності Асоціація має право приймати внутрішні документи, акти індивідуального застосування (разового або кількаразового застосування).

 

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

3.1.    Асоціація є неприбутковою організацією згідно з чинним законодавством України та не ставить своєю метою отримання прибутку.

3.2.    Асоціація не має права втручатися у господарську (у тому числі виробничу і комерційну) діяльність її Членів.

3.3.    Асоціація має власне найменування, самостійний (окремий) баланс, власні рахунки в банківських установах (в національній та/або іноземній валюті), печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, фірмовий та товарні знаки тощо.

3.4.    Асоціація має право від власного імені:

3.4.1.   укладати будь-які угоди або контракти;

3.4.2.   наймати будь-яких юридичних та фізичних осіб за трудовими договорами (угодами) чи на іншій правовій основі з метою виконання намічених завдань та функцій;

3.4.3.   набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки;

3.4.4.   встановлювати відносини з державними та місцевими органами, установами та організаціями, а також з будь-якими іноземними організаціями;

3.4.5.   бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, третейському суді.

3.5.    Асоціація має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з дотриманням обмежень, що встановлені  п. 3.12 Статуту, у межах статутних цілей та завдань відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.6.    Асоціація має право використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, відповідно до цільового призначення цього майна.

3.7.    Асоціація несе відповідальність за власними зобов’язаннями усім належним їй майном у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.8.    Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх Членів, а Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

3.9     Асоціація може бути припинена (у тому числі реорганізована, ліквідована) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.10   Асоціація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам чинним законодавством України.

3.11. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

3.12. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

3.11. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

 

СТАТТЯ 4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

4.1.    Засновниками Асоціації є юридичні особи, що прийняли рішення про створення Асоціації та затвердили цей Статут.

4.2.    Членами Асоціації є Засновники Асоціації та інші юридичні особи, що створені і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, мають відповідні ліцензії, які відповідають вимогам до Члена, викладеним у цьому Статуті, правилах і положеннях Асоціації, і прийняті до Асоціації рішенням Загальних Зборів членів Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.3.    Всі Члени Асоціації безумовно мають професійно займатись наданням послуг лізингу з виконанням всіх вимог передбачених чинним законодавством України, у т.ч. щодо реєстрації.

4.4.    Всі Члени Асоціації приймають на себе зобов’язання дотримуватися положень Статуту Асоціації, її правил та стандартів.

4.5.      Процедури прийому та виключення з Членів Асоціації, порядок сплати членських внесків до Асоціації встановлюється відповідними положеннями Асоціації.

4.6.    Членство в Асоціації припиняється лище у зв’язку з виходом учасника з Асоціації або виключенням учасника з Асоціації за умови, якщо:

– учасник Асоціації припиняє діяльність;

– компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику відповідну ліцензію;

– учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.

4.7. Члени Асоціації зберігають повну самостійність, права юридичних осіб та керуються у своїй діяльності своїми власними статутами.

4.8. Взаємовідносини Асоціації з її Членами будуються на основі цього Статуту та затверджених (прийнятих) органами Асоціації внутрішніх документів та рішень, а також договорів, що їм не суперечать.

4.9. Рішення органів Асоціації, які прийняті в межах їхніх повноважень, обов’язкові для виконання її Членами.

 

СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1.    Всі Члени Асоціації, прийняті до її складу мають рівні права та обов’язки.

5.2.    Члени Асоціації мають право:

5.2.1. Брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, зокрема, брати участь у прийнятті рішень Загальними Зборами Членів Асоціації, вносити пропозиції для розгляду Загальними Зборами Членів Асоціації, виставляти кандидатури до органів управління та контролю Асоціації, брати участь в роботі комітетів, комісій, робочих груп Асоціації тощо;

5.2.2. На пільгових умовах брати участь у будь-якій діяльності, що здійснюється в межах Асоціації, а також переважного користування послугами, технічними засобами і системами Асоціації тощо;

5.2.3. Отримувати інформацію про діяльність Асоціації: копію річного балансу, затверджені протоколи засідань і звіти Ради Асоціації;

5.2.4. Добровільно вийти зі складу Членів Асоціації на умовах і в порядку, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, положеннями і правилами Асоціації;

5.2.5. У випадку ліквідації Асоціації отримати майно, тимчасово передане останній на договірних засадах у порядку, передбаченому такими договорами;

5.2.6. Використовувати належність до Асоціації відповідно до правил (стандартів) професійної етики, розроблених та затверджених Асоціацією у порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Асоціації;

5.2.7. Бути членом інших об’єднань підприємств, якщо інше не встановлено актами чинного законодавства України;

5.2.8.   Члени Асоціації мають також інші права, передбачені чинним законодавством, Установчими та іншими документами Асоціації, а також рішеннями Загальних Зборів Членів Асоціації.

5.3.    Члени Асоціації зобов’язані:

5.3.1. Виконувати вимоги чинного законодавства про лізинг, виданих на його основі підзаконних актів, вимоги Статуту, правил, положень та стандартів Асоціації, рішення органів управління та контролю Асоціації, враховувати їх відповідні рекомендації;

5.3.2. Сприяти досягненню мети Асоціації, передбаченої цим Статутом;

5.3.3. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;

5.3.4. Не розголошувати надану їм інформацію, а також інформацію, що стала їм відома внаслідок їх статусу і яка має комерційний/конфіденційний характер стосовно Асоціації або будь-кого з її Членів;

5.3.5. Не допускати випадків зловживання належністю до Асоціації;

5.3.6. Виконувати рішення третейського суду та інших органів Асоціації;

5.3.7.   Своєчасно та в повному обсязі надавати Асоціації звіти та інформацію щодо своєї професійної діяльності на ринку лізингу, передбачені правилами та положеннями Асоціації, із урахуванням вимог п.2.3.2 Статуту.

5.4. Асоціація та її Члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між Членами Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

5.4.1. ціни, за якою продається послуга/товар;

5.4.2. кількості послуг, що надаються;

5.4.3. стандартних формул, за якими обраховується ціна;

5.4.4. підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові послуги/товари;

5.4.5. відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;

5.4.6. кредитних/лізингових договорів, що розповсюджуються на клієнтів/покупців;

5.4.7. не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;

5.4.8. купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на послугу/товар);

5.4.9. призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу послуги/товару всіх учасників узгоджених дій;

5.4.10. розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;

5.4.11. розподілу територій, придбання чи реалізації послуги/товару між учасниками узгоджених дій.

 

СТАТТЯ 6. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ.

ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОНДИ АСОЦІАЦІЇ

6.1.    Діяльність Асоціації  фінансується виключно  за рахунок:

–  разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;

–  пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;

– дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної, допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

– доходів, отриманих як третейський збір;

– надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

6.2.    Асоціація є власником:

– разових або періодичних внесків  членів;

– доходів від некомерційної господарської діяльності

– надходжень, отриманих від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів..

6.3.    Доходи (прибутки) Асоціації  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

6.4. Асоціації забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (членів) Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей п.6.4 Статуту не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 6.3. Статуту.

6.5. Асоціація має власний бюджет, відповідно до якого витрачаються грошові кошти. Бюджет складається, затверджується та виконується згідно з положеннями цього Статуту, правилами та положеннями Асоціації.

6.6.    Майно (у тому числі – кошти), одержані Асоціацією для цільового використання, витрачаються тільки за призначенням і не можуть розподілятися між членами Асоціації. Майно, одержане Асоціацією на підставі договору пожертви, може використовуватися виключно за призначенням, зазначеним у договорі пожертви, який припиняється на підставах, визначених Цивільним кодексом України.

6.7. Асоціацією можуть створюватися різні фонди, загальна кількість, цільове призначення, порядок формування та витрачання яких визначається Загальними Зборами Членів Асоціації та регламентується у відповідних документах Асоціації.

 

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

7.1.    Органами управління Асоціації є:

7.1.1. Загальні Збори Членів Асоціації;

7.1.2.   Рада Асоціації;

7.1.3. Виконавчий орган Асоціації.

7.2.    Правила, положення та стандарти Асоціації повинні забезпечувати право кожного з членів Асоціації бути представленим у таких процедурах (але не обмежуючись):

7.2.1. Прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого правила, положення, стандарту;

7.2.2. Висування кандидатів на керівні посади і вибори до органів управління та участь в управлінні справами Асоціації;

7.3.      Органом контролю Асоціації за фінансово – господарською діяльністю Асоціації є Ревізійна комісія (Ревізор).

 

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

8.1.    Загальні Збори Членів Асоціації (надалі – «Збори») є вищим органом управління Асоціацією. У Зборах мають право брати участь та голосувати усі Члени Асоціації, окрім тих, членство яких призупинено відповідно до правил, положень та стандартів Асоціації.

8.2.      Загальні Збори Членів Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік. Письмове повідомлення про Збори надсилається Членам Асоціації Радою Асоціації не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів перед початком Загальних Зборів Членів Асоціації. Позачергові засідання Загальних Зборів Членів Асоціації скликаються Радою з власної ініціативи або на вимогу не менше 50 % від загального числа Членів Асоціації. Письмове повідомлення про позачергові Збори надсилається не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів до їх початку.

8.2.1. Рада Асоціації повинна письмово повідомити Членів Асоціації про дату, місце, час і порядок денний Загальних Зборів Членів Асоціації у порядку, визначеному вище;

8.2.2. Член Асоціації має право вимагати включення до порядку денного додаткових питань, якщо його вимога буде підтримана не менше ніж 1/3 (однією третиною) загальної кількості Членів Асоціації. Письмова вимога повинна надійти Раді Асоціації не пізніше 25 (двадцяти п’яти) календарних днів до початку щорічних Зборів і не пізніше 7 (семи) календарних днів до початку позачергових Зборів;

8.2.3. Загальні Збори Членів Асоціації кожного разу обирають зі свого складу Голову та Секретаря Зборів.

8.2.4. У виняткових випадках, відповідно до процедур, встановлених правилами та положеннями Асоціації, Збори можуть проводитися шляхом поіменного опитування, окрім випадків, коли йдеться про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;

8.2.5.   Загальні Збори Членів Асоціації вважаються повноважними у випадку, якщо на них присутні не менше половини Членів Асоціації (станом на дату проведення Зборів), що складає кворум. Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх Членів Асоціації може прийняти рішення про перенесення Зборів.

8.3. Кожен з Членів Асоціації, у тому числі Голова Зборів, має 1 (один) голос.

8.4. Члени Асоціації (їх представники), які беруть участь у Зборах, повинні бути належним чином зареєстровані перед початком Зборів.

8.5. Рішення, винесені Зборами, заносяться до протоколу.

8.6. Реєстраційні списки, а також протокол Зборів підписуються Головою та Секретарем Зборів.

8.7. Належним чином прийняті та оформлені рішення Зборів є обов’язковими для виконання всіма Членами Асоціації, незалежно від їх участі у (присутності на) Зборах.

8.8. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на Зборах у всіх випадках, за винятком випадків, зазначених у п.8.9 цього Статуту.

Збори виносять рішення, як правило, шляхом відкритого голосування (якщо Зборами не буде прийнято іншого рішення).

8.9. Рішення Зборів з  питань, передбачених п.8.12.1. та 8.12.8. Статуту вважаються правомочними у випадку, якщо за них проголосували більше 2/3 загальної кількості присутніх на Зборах.

8.10.  Збори можуть приймати рішення виключно з питань, що внесені до порядку денного Зборів.

8.11.  Інтереси Члена Асоціації на Зборах можуть бути представлені як посадовою особою підприємства-Члена Асоціації, так і іншою особою, повноваження якої належним чином оформлені (відповідно до вимог чинного законодавства України);

8.12.  До виключної компетенції Зборів належить:

8.12.1. Затвердження Статуту Асоціації та внесення змін до нього;

8.12.2. Визначення основних напрямів діяльності Асоціації, затвердження стратегічних планів її діяльності;

8.12.3. Створення ревізійної комісії (обрання Ревізора) чи затвердження аудитора, послугами якого буде користуватись Асоціація;

8.12.4. Затвердження Положення про членство в Асоціації, Положення про Раду Асоціації, Положення про Ревізійну комісію, а також внесення та затвердження змін та доповнень до вищезазначених документів;

8.12.5. Затвердження звітів Ради Асоціації про результати роботи Асоціації за минулий рік;

8.12.6. Затвердження бюджету Асоціації на наступний рік;

8.12.7. Вибори Членів Ради Асоціації, Ревізійної комісії (ревізора) та дострокове припинення їх повноважень;

8.12.8. Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації;

8.12.9. За рекомендацією Ради Асоціації здійснює затвердження Кодексу професійної етики для Членів Асоціації;

8.12.10. Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших підрозділів Асоціації.

 

СТАТТЯ 9. РАДА АСОЦІАЦІЇ

9.1. Рада Асоціації (надалі – Рада) є органом управління Асоціації, який представляє інтереси членів Асоціації в період між Загальними Зборами Членів Асоціації. Рада складається не більше ніж з 9 Членів Асоціації (керівників юридичних осіб – Членів або інших уповноважених ними осіб). Документи, що детально регламентують діяльність Ради, її кількісний склад та інші питання, затверджуються Загальними Зборами Членів Асоціації.

9.2. Рада підзвітна в своїй діяльності Зборам і організує виконання їх рішень.

9.3. Засідання Ради проводяться регулярно по мірі виникнення необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

9.4. Засідання Ради вважаються повноважними у випадку, якщо на них присутні не менше 3/4 Членів Ради.

9.5. Рішення Ради вважається прийнятим у випадку, якщо за нього проголосувало не менше ніж 75% голосів присутніх на засіданні Ради (крім голосування по обранню Головуючого Ради).

9.6. На кожному засіданні Ради ведеться письмовий протокол, в який заносяться рішення Ради. Протокол засідання Ради підписується головуючим і секретарем засідання (секретар оббирається безпосередньо на початку засідання Ради).

9.7. Рада Асоціації:

9.7.1.   Не рідше 1 разу на 12 місяців обирає із свого складу Головуючого Ради. Рішення по кандидатурі Головуючого Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Питання про переобрання Головуючого Ради достроково може бути внесено у порядок денний засідання на вимогу не менше трьох членів Ради;

9.7.2.   Призначає Генерального директора та укладає з ним трудовий договір (контракт);

9.7.3.   Скликає чергові та позачергові Загальні Збори;

9.7.4.   Переглядає проект бюджету Асоціації, поданий Генеральним директором  і подає його на затвердження Загальним Зборам Членів Асоціації;

9.7.5.   Приймає рішення про включення (прийняття) до складу та виключення зі складу Членів Асоціації;

9.7.6.  Затверджує розмір членських  та вступних внесків, порядок їх сплати;

9.7.7.   здійснює загальний нагляд за відповідністю діяльності Асоціації вимогам законодавства, цього Статуту, внутрішніх документів Асоціації, рішенням Загальних Зборів Членів Асоціації;

9.7.8.   Приймає рішення про створення комітетів, комісій і робочих груп Асоціації, визначає їх склад і порядок роботи;

9.7.9.   Заслуховує і схвалює звіти комітетів і робочих груп Асоціації;

9.7.10. Здійснює розгляд скарг щодо застосування дисциплінарних санкцій та приймає рішення про застосування дисциплінарних санкцій до Членів Ассоціації;

9.7.11. Розробляє та затверджує штатний розклад, організаційну структуру Асоціації;

9.7.12. Розробляє та рекомендує Загальним Зборам Членів Асоціації на затвердження кандидатів до складу Ревізійної комісії (Ревізора);

9.7.13. Розробляє та подає на затвердження Зборам зміни і доповнення до цього Статуту;

9.7.14. Розробляє та затверджує всі правила, положення та стандарти Асоціації;

9.7.15. Обирає Регіональних представників Асоціації, визначає обсяг їх повноважень та напрямки діяльності, затверджує плани та заслуховує звіти;

9.7.16. Здійснює інші функції відповідно до цього Статуту і рішень Загальних Зборів Членів Асоціації.

9.8.      За рішенням Ради Асоціації можуть створюватись Комітети и робочі групи. Комітети і робочі групи можуть залучати до своєї роботи сторонніх фахівців, як фізичних, так і юридичних осіб.

 

СТАТТЯ 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

10.1. Виконавчий орган Асоціації здійснює поточну діяльність Асоціації.

10.2. Виконавчий орган очолює Генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з неї за рішенням Ради Асоціації.

10.3. Генеральний директор в межах своїх повноважень організовує здійснення діяльності по досягненню статутних цілей, реалізації поточних і перспективних планів та напрямків діяльності Асоціації, рішень Загальних Зборів Членів Асоціації та Ради.

10.4. Порядок діяльності Генерального директора встановлюється цим Статутом, внутрішніми документами Асоціації, та трудовим договором з Генеральним директором.

10.5. Генеральний директор має право:

  • без доручення представляти Асоціацію перед фізичними та/або юридичними особами в тому числі в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах та установах;
  • укладати будь-які договори, угоди та контракти в т.ч. зовнішньоекономічні;
  • розпоряджатися майном (у тому числі – грошовими коштами Асоціації) відповідно до бюджету Асоціації;
  • відкривати в банках поточні та будь-які інші рахунки з правом розпорядження коштами на таких рахунках та правом першого підпису на фінансово-розрахункових документах;
  • видавати довіреності на вчинення юридичних дій від імені Асоціації та надавати право підпису будь-яких документів Асоціації;
  • наймати та звільняти з роботи працівників Асоціації, укладати з ними трудові договори, застосовувати щодо них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
  • підписувати баланс та звіти Асоціації,
  • видавати накази та вказівки, що є обов’язкові для виконання всіма співробітниками Асоціації;
  • здійснює інші дії, що випливають з Статутних завдань Асоціації, рішень Загальних зборів Членів Асоціації та Ради Асоціації.

 

СТАТТЯ 11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

11.1. Ревізійна комісія (Ревізор) Асоціації є органом контролю за фінансово – господарською діяльністю Асоціації.

11.2. Ревізійна комісія (Ревізор) обирається з числа Членів Асоціації або приймається рішення про залучення певного аудитора. Порядок діяльності Ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються Загальними Зборами Членів Асоціації. Рішення Загальних Зборів Членів Асоціації про затвердження річного звіту, кошторису видатків і надходжень розмірів внесків та інших платежів Членів Асоціації приймаються з урахуванням висновків Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора.

11.3.  Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює контроль за дотриманням положень цього Статуту, внутрішніх документів та рішень органів управління Асоціації в частині фінансово-господарської діяльності Асоціації, а також за використанням бюджету і витратами майна та грошових коштів Асоціації.

11.4. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов’язана ініціювати позачергове скликання Зборів у разі виникнення загрози інтересам Асоціації або виявлення зловживань, учинених посадовими особами Асоціації.

 

СТАТТЯ 12. ПРИПИНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ

12.1. Припинення Асоціації відбувається в результаті її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) в інше об’єднання або ліквідації.

12.2.  Реорганізація (злиття, приєднання, розділ, виділ, перетворення) Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів членів Асоціації.

12.3.  Ліквідація Асоціації провадиться за рішенням Членів Асоціації, або за рішенням суду.

12.4. У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, реорганізації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.5.  Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання:

12.5.1.   Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними Зборами Членів Асоціації, або іншим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не передбачений чинним законодавством України. Ліквідацію Асоціації може бути також покладено на орган управління Асоціації;

12.5.2.   Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію;

12.5.3.   Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію Асоціації, розміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про її ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені чинним законодавством строки;

12.5.4.   Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Асоціації та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Асоціації;

12.5.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

 

СТАТТЯ 13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1.  Фінансовий рік Асоціації співпадає з календарним.

13.2.  Асоціація здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік, складає і подає звітність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

13.3.    Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором).

 

14. ІНШІ ПИТАННЯ

14.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Члени Асоціації керуються чинним в Україні законодавством.

 

ПІДПИСИ:

 

Голова Загальних Зборів Членів Асоціації

 

 

 

____________________ Олександр Сергійович Кощеєв

 

 

Секретар Загальних Зборів  Членів Асоціації

 

 

 

_____________________ Марина Юріївна Масіч