КОДЕКС ЕТИКИ

АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»

Ми, члени Асоціації, яка об`єднує лізингодавців та автопрокатників, виявили добровільне бажання працювати у єдиній команді однодумців, визнаємо незалежність, унікальність і цінність кожної компанії, поважаємо її право відстоювати власну точку зору, усвідомлюємо відповідальність за нашу спільну справу і з моменту об”єднання  взяли на себе зобов’язання дотримуватися правил доброчесності   та бізнес-етики, які   й знайшли відображення  в нормах даного Етичного Кодексу.

ВСТУП

Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» (далі – Асоціація) є добровільним об’єднанням лізингових компаній  та інших учасників лізингового ринку.

Місія Асоціації полягає у сприянні розвитку відкритого та рівнодоступного ринку лізингу, оренди та автопрокату шляхом  координації зусиль компаній,  які об’єдналися для захисту спільних інтересів.

 

ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ:

       сприяти створенню позитивного середовища для розвитку лізингової діяльності в Україні шляхом кооперування зусиль всіх її учасників та стейкхолдерів

      забезпечувати створення умов для чесної і і вільної конкуренціі між компаніями-членами Асоціації та на всьому ринку

        ініціювати та організовувати кардинальне удосконалення правового поля

      формувати   високі етичні стандарти серед учасників організованого лізингового ринку та слідкувати за їх дотриманням

       сприяти залученню інвестицій для здійснення лізингових проектів та покращенню умов фінансування всередині країни

       забезпечувати членам Асоціації всебічну інформаційну підтримку, просувати їхні інтереси, розповсюджувати позитивний досвід  роботи.

   

I.  МЕТА І ПРИНЦИПИ

Мета Етичного Кодексу полягає у тому, щоб:

продемонструвати прихильність членів Асоціації до найвищих стандартів етичної поведінки та реалізацію їх на практиці;

підвищувати рівень етики на ринку, завдяки  наслідуванню високих стандартів членів Асоціації неорганізованими учасниками.

Дотримання правил і вимог Етичного кодексу є обов’язковою умовою членства в Асоціації для всіх компаній без винятку, що до неї входять, і, відповідно, для кожного окремого працівника компаній-членів.

Члени Асоціації керуються наступними принципами :

    ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ

    ДОБРОПОРЯДНІСТЬ

    ПАРТНЕРСТВО, ОБМІН ДОСВІДОМ,
ВЗАЄМОДОПОМОГА

    ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТИСТИЧНИХ
ДАНИХ

    СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

II. ЗАСАДНИЧІ  ПОЛОЖЕННЯ  ВІДНОСИН ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ  ТА ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ

Етичні стандарти Асоціації регулюють основні напрямки стосунків між її членами, колегами, партнерами, клієнтами, державними органами і громадськістю.

       1. Стосунки  між членами Асоціації

           Члени Асоціації зобов’язуються:

       а) ЗДІЙСНЮВАТИ свою діяльність на засадах відкритості та  прозорості.

б) БУДУВАТИ партнерські стосунки на принципах рівності, поваги і доброзичливості.

в) КОНКУРУВАТИ чесно і відкрито, не застосовуючи демпінг, дискредитацію та інші неетичні способи набуття конкурентних переваг.

г) Не спонукати клієнтів до розірвання діючих контрактів з іншими лізингодавцями, з метою укладання з такими клієнтами угод в своїх інтересах.

ґ) ПІДТРИМУВАТИ конструктивні відносини і здійснювати спільні проекти з партнерами Асоціації, об`єднувати зусилля для вирішення спільних завдань ринку чи групи компаній.

д) НАДАВАТИ інформацію про свою діяльність, що не є закритою у відповідності до законодавства чи внутрішніх актів компанії.

е) УДОСКОНАЛЮВАТИ свої знання і професійні навички, зокрема, через обмін досвідом з колегами.

є) НЕ ОЦІНЮВАТИ публічно діяльність колег, оскільки це є прерогативою незалежних експертів.

ж) ВИЗНАВАТИ  і поважати авторитет  Асоціації, як колективного представника компаній-членів, конструктивно реагуючи на її запити, пропозиції та зауваження, ні в якому разі не ігноруючи їх.

з) НЕ ВЖИВАТИ адресних, навмисних заходів, спрямованих на заохочення конкретного співробітника/ конкретних співробітників будь-якої лізингової компанії до переходу на роботу до своєї лізингової компанії або до звільнення з поточного місця роботи.

і) НЕ РОБИТИ безпосередні або опосередковані спроби привласнити майно  конкурентів – членів Асоціації, включаючи інформаційні та інтелектуальні продукти, зокрема, ідеї,  акції, послуги, рекламні кампанії, тощо.

Ї) БУТИ максимально коректним по відношенню до конкурента  у разі розгляду Заявки клієнта одночасно з іншою лізинговою компанією, що входить до Асоціації.

й) ПОВІДОМЛЯТИ про випадки нечесної конкуренції між членами об’єднання в комісію з Етики Асоціації, яка має винести ці прецеденти на розгляд зборів членів  Ради директорів Асоціації або  (та) загальних зборів.

        2. Відносини з колегами і діловими партнерами

       Члени Асоціації виходять з того, що запорукою їхнього успіху є довгострокові конструктивні та партнерські  відносини з усіма учасниками лізингових правовідносин (колегами по Асоціації, іншими лізингодавцями, постачальниками, кредитними організаціями і т.д.), засновані на взаємній довірі, повазі, чесності і справедливості.

       3. Відносини з клієнтами

         Члени Асоціації зобов’язуються:

      • надавати послуги клієнтам максимально високого рівня якості у відповідності з інформацією, наданою йому до підписання угоди ( в т.ч. і в рекламі), добросовісно  роз’яснювати  умови договору;

      • виконувати договірні зобов’язання ;

      забезпечувати конфіденційність інформації, що надходить від клієнтів, і не розголошувати інформацію, яка може завдати шкоди йому чи пов”язаним особам.

       4. Відносини з державними органами

          Асоціація зацікавлена у підтримці довгострокових, стабільних та доброзичливих  стосунків та співпраці з представниками держорганів  до компетенції яких належить вирішення  будь-яких питань  діяльності лізингового ринку.

      5. Відносини з громадськістю

        Члени Асоціації будують стосунки з громадськістю на принципах відкритості і справедливості, відповідають за інформацію, рішення та наміри, оприлюднені для неї, а також підвищення обізнаності потенційних клієнтів. Прагнуть
до формування і шанобливого ставлення  у суспільстві до  лізингу як фінансового інструменту та до представників цієї важливої професії.

 

III. ПРОПАГАНДА ПРОФЕСІЇ ТА ІНСТРУМЕНТУ

Для пропаганди професії і формування позитивного іміджу лізингу члени Асоціації зобов’язуються:

1.    СПРИЯТИ формуванню позитивної громадської думки про лізинговий бізнес, просуваючи досвід та досягнення кращих учасників ринку. Роз’яснювати бізнес-спільноті, представникам ЗМІ і громадськості економічну та соціальну  роль лізингу.

2.    ВИСЛОВЛЮВАТИСЯ  максимально й толерантно  у засобах масової інформації від імені Асоціації та відносно членів Асоціації.

3.    НЕ ВЧИНЯТИ дій, внаслідок яких може постраждати професійна репутація,  Асоціації, її членів, ринку та  лізингу  як такого.

 

IV.  САНКЦІЇ ДО ПОРУШНИКІВ ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ

1.    Порушення норм Етичного кодексу є підставою для розгляду на засіданні  Комісії з етики, роль якої  виконує діючій на період розгляду справи склад Ради директорів. Зазначений орган має повноваження   провести розслідування кожного випадку порушення норм Кодексу  та  прийняти рішення:

а)  про винесення попередження,

б)  про винесення догани з оприлюдненням,

в)  про призупинення членства  для компанії-порушника,

г)   про виключення  компанії-порушника зі складу Асоціації. 

2.    Порушення норм Етичного кодексу працівником компанії-члена Асоціації дає право звернутися до засновника
або керівника даної компанії з пропозицією вжити дисциплінарних чи інших  заходів до цього працівника, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

3.    Клієнти  та інші зацікавлені особи можуть звертатися з претензіями до Комісії з етики з приводу недобросовісної поведінки її членів і гарантовано отримати оперативне й об’єктивне реагування на неетичну поведінку будь-якого з членів.

4.    Запити можна надсилати електронною поштою – uul@uul.com.ua або листом за адресою: вул. Предславинська, 28, Київ, 03150, Україна.

      Тел.:  +38044 529 46 90 + 38093 3815100

 

V.  ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

 Етичний кодекс може переглядатися та удосконалюватися за пропозиціями членів Асоціації та зовнішніх контрагентів. Члени Асоціації зобов’язуються пропагувати вищезазначені етичні норми у рамках професійного середовища і бізнес-товариства.