ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ
АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»

Київ 2021

         Це    Положення   про   Раду АСОЦІАЦІЇ   «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ» (надалі – Положення) розроблене на виконання Статуту Асоціації та визначає порядок роботи, членства, повноваження Ради Асоціації.

1. Правовий статус та склад Ради

1.1. Рада Асоціації (надалі – Рада) є органом управління Асоціації, який представляє інтереси членів Асоціації та керує справами Асоціації в період між Загальними Зборами Членів Асоціації.

1.2. Рада пiдзвiтна в своїй дiяльностi Загальним Зборам Членів Асоціації i організовує виконання прийнятих Загальними Зборами рiшень.

1.3. Індивідуальний склад Ради та Голова Ради обираються рішенням Загальних Зборів.

1.4. Склад Ради обирається в кількості не менше 5  Членів Асоціації.  Член Ради може бути представлений керівником компанії-члена Ради, або на основі довіреності, виданої згідно чинного законодавства України, іншою особою.

 1. Членство в Раді та строк повноважень

2.1. Членами Ради  можуть бути будь-які Члени Асоціації, які  регулярно сплачують членські внески і приймають активну участь в діяльності Асоціації (робота в комітетах та робочих групах, участь в круглих столах та конференціях,  обговорення проектів та документів Членами Асоціації, тощо). У випадку необхідності можливий відступ від вимоги про перебування у складі Асоціації 12 (дванадцять) місяців.

2.2.  Якщо інше не передбачено рішенням Загальних Зборів, Рада обирається Загальними Зборами строком на 1 (один) рік. Якщо строк, на який була обрана Рада, сплинув, а вона не була переобрана, повноваження відповідного складу Ради автоматично продовжуються (тривають) до прийняття Загальними Зборами рішення, щодо її переобрання (відкликання). Одна й та сама особа може обиратися до складу Ради необмежену кількість разів.

2.3. За рішенням Загальних Зборів члени Ради можуть бути відкликані достроково, у випадках, передбачений цим Положенням.

2.5. Члени Ради головують в комітетах Асоціації та є кураторами напрямків роботи Асоціації. Серед напрямків діяльності Асоціації можна виділити такі (не є вичерпним) :

– Законодавство та лобізм інтересів ринку  

– Робота з членами-банками, НБУ, та банківськими асоціаціями

– Маркетинг: нові продукти, галузі, предмет

– Маркетинг: популяризація лізингу

–  Автолізинг, автопрокат, каршерінг

– Залучення інвестицій, фондування, секьюритизація
– Навчання персоналу, програми підготовки кадрів, сертифікація спеціалістів

 3. Робота Ради Асоціації

3.1. Рада проводить свої засідання регулярно по мірі виникнення необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3.2. Засідання Ради можуть скликатися на вимогу одного з Членів Ради або на вимогу Генерального директора.

3.3. Засідання Ради вважаються повноважними у випадку, якщо на них присутні не менше 3/4 Членів Ради.

3.4.  Рiшення Ради вважається прийнятим у випадку, якщо за нього проголосувало не менше ніж 75% голосiв присутніх на засіданні Ради.

3.5. На кожному засіданні Ради ведеться письмовий протокол, в який заносяться рішення Ради. Протокол засідання Ради підписується головуючим і секретарем засідання (секретар оббирається безпосередньо на початку засідання Ради).

3.6. Допускається заочне голосування з питань, що потребують негайного вирішення, шляхом опитування членів Ради  електронною поштою, з наступним складанням протоколу заочного засідання Ради, та підписом Голови Ради.

 • Компетенція Ради Асоціації

4.1. Рада Асоціації:

4.1.1.Розглядає питання про співробітництво Асоціації з державними органами, іншими професійними учасниками ринку, їх об’єднаннями і асоціаціями, закордонними установами і організаціями.

4.1.2. Приймає рішення про розпорядження майном і засобами Асоціації в межах  затвердженого бюджету та своїх повноважень.

4.1.3. Приймає рішення про включення (прийняття) до складу та виключення зі складу Членів Асоціації;

4.1.4. Призначає Генерального директора та укладає з ним трудовий договір (контракт);

4.1.5. Рекомендує Загальним Зборам на затвердження кандидатів до складу Ревізійної комісії.

4.1.6. Обирає Регіональних представників Асоціації, визначає обсяг їх повноважень та напрямки діяльності, затверджує плани та заслуховує звіти.

4.1.7. Приймає рішення про створення комітетів, комісій і робочих груп Асоціації, визначає їх склад і порядок роботи.  Заслуховує і схвалює звіти комітетів і робочих груп Асоціації.

4.1.8. Розробляє та затверджує штатний розклад, організаційну структуру Асоціації.

4.1.9. Розробляє та затверджує всі правила, положення та стандарти Асоціації, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів,

4.1.10.  Затверджує розмір членських  та вступних внесків, порядок їх сплати;

4.1.11. Переглядає проект бюджету Асоціації, поданий Генеральним директором Асоціації і подає його на затвердження Загальним Зборам.

4.1.12. Скликає чергові та позачергові Загальні Збори. Розробляє стратегію розвитку Асоціації на наступний рік.

4.1.13. Розробляє та подає на затвердження Загальним Зборам зміни і доповнення до Статуту.

4.1.14. Здійснює розгляд скарг щодо застосування дисциплінарних санкцій та приймає рішення про застосування дисциплінарних санкцій, віднесених до її компетенції.

4.1.15. Здійснює загальний нагляд за відповідністю діяльності Асоціації вимогам законодавства, цього Статуту, внутрішніх документів Асоціації, рішенням Загальних Зборів Членів Асоціації;

4.1.16.  Здійснює інші функції відповідно до  Статуту і рішень Загальних Зборів.

4.1.17. кожен член Ради повинен звітувати щодо здійсненої протягом року діяльності на посаді члена Ради (в тому числі відповідно до закріпленого за членом Ради напрямку).

5. Припинення повноважень Члена Ради

5.1. Повноваження члена Ради припиняються у разі:

5.1.1.  припинення строку повноважень;

5.1.2. добровільного складення з себе повноважень члена Ради. В цьому випадку член Ради зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Ради не пізніше як за 5 (п’ять) робочих днів;

5.1.3. виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена Ради в тому числі ліквідації Члена як юридичної особи, визнання його банкрутом

5.1.4. прийняття Загальними Зборами та або Радою Асоціації рішення про дострокове відкликання повноважень члена Ради у випадку порушення таким членом Ради обов’язків, передбачених п. 4.1.17  Положення;

5.1.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Накладення дисциплінарного стягнення у вигляді виключення з членства у Раді допускається за наявності однієї чи кількох наступних підстав:

5.2.1.   Неучасть  в трьох та більше засіданнях Ради без поважної причини;

5.2.2.   Невиконання членом Ради статутних обов’язків,  положень  Асоціації;

5.5.3. Недотримання членом Асоціації стандартів етичної і професійної поведінки, затверджених Асоціацією;

5.2.4.  Несплати квартальних членських внесків  протягом двох двох кварталів.

 • Інші положення

6.1.  Це Положення викладене українською мовою.

6.2. Рішення про внесення змін (доповнень) до даного Положення приймається Загальними Зборами.

6.3. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО
АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»

Київ 2021

         Це   Положення   про   членство   та   членські   внески АСОЦІАЦІЇ   «УКРАЇНСЬКЕ

ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ» (надалі – Положення) розроблене на виконання         Статуту Асоціації та визначає правила та порядок набуття та припинення членства в Асоціації, права та обов’язки Членів Асоціації, а також порядок сплати членських внесків Членами Асоціації.

 1.Членство в Асоціації

 1. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи, що створені і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, мають відповідні ліцензії (у разі якщо здійснення діяльності вимагає необхідність такої ліцензії), мають бездоганну ділову репутацію на ринку фінансових послуг, підтримують мету та завдання Асоціації та які прийняті до Асоціації рішенням Загальних Зборів Членів Асоціації.
  1. Членство в Асоціації є добровільним.
  1. Всі Члени Асоціації безумовно мають професійно займатись наданням послуг лізингу з виконанням всіх вимог передбачених чинним законодавством України, у т.ч. щодо реєстрації.
  1. У разі якщо юридична особа не надає послуги з лізингу, але бажає вступити до Асоціації, така особа набуває статусу Асоційованого Члену Асоціації, про що зазначається в сертифікаті на вступ до Асоціації. Асоційовані члени мають всі права та обов’язки Члена Асоціації та мають виключно відмінний від члена Асоціації розмір членського внеску. Для зручності в цьому положенні далі використовується загальний термін Член Асоціації.
  1. Всі Члени Асоціації приймають на себе зобов’язання дотримуватися положень Статуту Асоціації, її правил та стандартів.
  1.  Всі члени Асоціації мають рівні права.
  1. Члени Асоціації зберігають повну самостійність, права юридичних осіб та керуються у своїй діяльності своїми власними статутами.
  1. Взаємовідносини Асоціації з її Членами будуються на основі Статуту Асоціації, цього Положення  та затверджених (прийнятих) органами Асоціації внутрішніх документів та рішень, а також договорів, що їм не суперечать.

2. Порядок набуття членства

2.1. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових членів. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

2.2. Прийом у Члени Асоціації здійснюється на підставі поданої до Асоціації Заяви про вступ до Асоціації за формою, встановленою у Додатку № 1 до цього Положення.

2.3. До Заяви про вступ до Асоціації Заявник додає такі документи:

– копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (для резидентів);

– копія ліцензії про надання фінансових послуг;

2.4. Асоціація має право додатково вимагати у Заявника інші документи, які підтверджують відповідність Заявника вимогам до Членів Асоціації, встановленим Статутом Асоціації та цим Положенням.

2.5. Заява про вступ до Асоціації з доданими до неї документами, зазначеними в п.2.3. цього Положення, може бути подана до офісу Асоціації особисто Заявником /надіслана рекомендованим листом/або у відсканованому вигляді на електронну адресу Асоціації.

2.6. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати надходження від Заявника заяви про вступ до Асоціації та документів, Виконавчий орган (Генеральний директор) Асоціації (при необхідності) готує рекомендаційний висновок щодо відповідності Заявника вимогам до Членів, встановленим Статутом Асоціації та цим Положенням  та щодо можливості прийому Заявника до Асоціації та передає такий висновок на розгляд Ради Асоціації.

2.7. Рада Асоціації розглядає Заяву про вступ до Асоціації та приймає рішення про вступ або відмову у прийомі до Асоціації на найближчому після отримання Заяви засіданні. Рекомендаційний висновок Виконавчого органу (Генерального директора)  враховується Радою Асоціації при прийнятті рішення, але не є вирішальним.

2.8. Рішення про відмову у прийомі до Асоціації має бути мотивованим.

2.9. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати прийняття Радою Асоціації рішення про вступ або відмову у прийомі до Асоціації, Виконавчий орган (Генеральний директор) направляє Заявнику:

2.9.1. у випадку відмови у прийнятті до Асоціації:

– повідомлення про відмову у прийнятті до Асоціації;

2.9.2. у випадку прийняття рішення про вступ до Асоціації:

– повідомлення про вступ до Асоціації;

– сертифікат про членство/асоційоване членство в Асоціації;

2.9.3. Асоціація здійснює облік дійсних членів Асоціації шляхом ведення Реєстру. Реєстр ведеться в електронній формі та розміщується у відкритому доступі на сайті Асоціації.

3. Порядок сплати членських внесків

3.1. Оплата внесків здійснюється кожним Членом Асоціації шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Асоціації  до 10 числа першого місяця кварталу (а для нових членів  – протягом 10 днів з дати прийняття Рішення ради про вступ до Асоціації).

3.2. Алгоритм визначення розміру членських внесків передбачено Додатком № 3 до цього Положення.

3.3. Членські внески можуть сплачуватися членами щомісячно/поквартально або раз на рік.

 4. Права та обов’язки Членів Асоціації

4.1. Всі Члени Асоціації, прийняті до її складу мають рівні права та обов’язки.

4.2. Члени Асоціації мають право:

4.2.1. брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, передбаченому чинним законодавством,  Статутом Асоціації та цим Положенням, зокрема, брати участь у прийнятті рішень Загальними Зборами Членів Асоціації, вносити пропозиції для розгляду Загальними Зборами Членів Асоціації;

4.2.2. виставляти кандидатури до органів управління та контролю Асоціації, обирати кандидатів та бути обраним до будь-якого виборного органу Асоціації, брати участь в роботі комітетів, комісій, робочих груп Асоціації, вносити пропозиції стосовно кандидатів для обрання в керівні органи Асоціації, тощо;

4.2.3. брати участь у виробленні та реалізації напрямків діяльності Асоціації;

4.2.4. вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації;

4.2.5. отримувати інформацію про діяльність Асоціації: копію річного балансу, затверджені протоколи засідань і звіти Ради Асоціації;

4.2.6. добровільно вийти зі складу Членів Асоціації на умовах і в порядку, визначених цим Положенням;

4.2.7. використовувати належність до Асоціації відповідно до правил (стандартів) професійної етики, розроблених та затверджених Асоціацією у порядку, визначеному Статутом та іншими документами Асоціації;

4.2.7. бути членом інших об’єднань;

4.2.8. Члени Асоціації мають також інші права, передбачені чинним законодавством, Установчими та іншими документами Асоціації, а також рішеннями Загальних Зборів Членів Асоціації.

4.3. Члени Асоціації зобов’язані:

4.3.1. дотримуватись норм Статуту, правил, положень та стандартів Асоціації, рішення органів управління та контролю Асоціації, враховувати їх відповідні рекомендації;

4.3.2. сприяти досягненню мети Асоціації, передбаченої Статутом Асоціації;

4.3.3. своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;

4.3.4. не розголошувати надану їм інформацію, а також інформацію, що стала їм відома внаслідок їх статусу і яка має комерційний/конфіденційний характер стосовно Асоціації або будь-кого з її Членів;

4.3.5. не допускати випадків зловживання належністю до Асоціації;

4.3.6.  своєчасно та в повному обсязі надавати Асоціації звіти та інформацію щодо своєї професійної діяльності, передбачені правилами та положеннями Асоціації;

4.3.7. надавати звітність згідно політик Асоціації.

4.4. Асоціація та її Члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між Членами Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

4.4.1. ціни/вартості послуг, які надаються членами Асоціації ;

4.4.2. розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;

4.4.3. розподілу територій, придбання чи реалізації послуги/товару між учасниками узгоджених дій.

 5.Припинення членства в Асоціації

5.1. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

1) добровільного виходу Члена з Асоціації;

2) виключення Члена з Асоціації;

5.2. Добровільний вихід члена з Асоціації здійснюється шляхом подання (в том числі на електронну адресу Асоціації) письмової заяви Раді Асоціації. За результатом розгляду відповідної заяви Рада Асоціації приймає рішення про припинення членства у Асоціації.

5.3. Член Асоціації виключається з Асоціації, якщо:

5.3.1. відповідний Член припиняє свою діяльність (ліквідується) як юридична особа;

5.3.2. у разі невиконання або порушення Статуту, рішень Ради Асоціації, інших керівних органів, бізнес етеки, кодексу інших документів Асоціації в тому числі порушення вимог, передбачених законодавством у зв’язку з наданням певного виду фінансових послуг. Порушення повинно бути зафіксовано рішенням Ради.

5.3.3. у разі несплати  Членом внесків у встановлених розмірах протягом 3-х місяців поспіль з дати, з якої повинен бути сплачений відповідний платіж.

5.4. Ініціатором виключення члена Асоціації може бути Генеральний директор або Голова Ради Асоціації, які мають право винести мотивоване подання про виключення Члена з Асоціації на розгляд Ради Асоціації. Розгляд подання про виключення Члена з Асоціації здійснюється на найближчому після отримання подання засіданні Ради Асоціації.

5.5. Рішення про припинення членства в Асоціації доводиться до відома такого Члена Асоціації, шляхом надіслання Протоколу (витягу з Протоколу) засідання Ради Асоціації з цього питання.

5.6. У разі припинення членства в Асоціації зроблені учасником внески не повертаються.

Додаток 1

до Положення про

членство та членські внески

АСОЦІАЦІЇ   «УКРАЇНСЬКЕ

ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»

ЗАЯВА про вступ до

АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»

________________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи)

_______________________________________________________________________,

(ідентифікаційний код/ реєстраційний номер для нерезидентів)

місцезнаходження:

________________________________________________________________________,

в особі _________________________________________, що діє на підставі ____________,

просить прийняти в Члени/Асоційоване членство АСОЦІАЦІЇ   «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ».

____________________________________________________________________,

зобов’язується дотримуватися положень Статуту Асоціації та виконувати обов’язки Члена Асоціації, в тому числі щодо сплати членських внесків та надання звітності згідно політик Асоціації.

         Цією Заявою підтверджуємо, що інформація і дані, які відображені в заяві та доданих документах, є правдивими і правильними, а також зобов’язуємось у випадку внесення будь-яких змін в інформацію, яка міститься в Заяві та документах, протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити Асоціацію.

Додатки:

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для резидентів);

2. Копія ліцензії про надання фінансових послуг;

«___» __________________ ______ року       _______________       ______________

                                                                               Підпис                              ПІБ уповноваженої особи