ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими Зборами
Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців »
” 18 ” серпня 2005 р.

С Т А Т У Т
АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»

м. Київ
2005р.

СТАТТЯ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ» (надалі — “Асоціація”) є юридичною особою, що створюється i здійснює свою діяльність  відповідно до Господарського, Цивільного кодексів, а також інших актів чинного законодавства України.
1.2  Асоціація є відкритим добровільним договірним об’єднанням професійних учасників ринку оперативного та фінансового лізингу
1.3.   Офіційне найменування Асоціації :
1.3.1 Повне найменування українською мовою:  АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ»;
1.3.2 Повне найменування російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «УКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЗИНГОДАТЕЛЕЙ»;
1.3.3 Повне найменування англійською мовою: ASSOCIATION “UKRAINIAN UNION OF LESSORS “;
1.3.4 Скорочене українською мовою: АСОЦІАЦІЯ “УОЛ”;
1.3.3  Росiйською  мовою:  АССОЦИАЦИЯ “УОЛ”;
1.3.4  Англiйською мовою:  ASSOCIATION “UUL”.
1.4  Місцезнаходження  Асоціації: 01011, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 2

СТАТТЯ 2.  МЕТА СТВОРЕННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1 Метою Асоціації є постійна координація діяльності підприємств, що об’єдналися, сприяння розвитку відкритого і рівнодоступного ринку оперативного і фінансового лізингу в Україні шляхом координації та розвитку діяльності підприємств, що об’єдналися у питаннях захисту спільних інтересів.
2.2  Метою створення Асоціації не є досягнення її Членами будь-якої угоди щодо розподілу лізингового ринку України, чи координація господарської діяльності Членів на цьому ринку у жодний спосіб, який би порушував норми чинного антимонопольного законодавства України, а також виданих на його основі підзаконних актів.
2.3  Для виконання мети, зазначеної в п. 2.1 Статуту, Асоціація здійснює наступну дiяльність:
2.3.1  Розробляє та впроваджує єдині правила, стандарти, вимоги здійснення Членами Асоціації операцій фінансового та оперативного лізингу у відповідності до чинного законодавства України, стандарти і правила професійної етики на ринку лізингу,  інші правила та положення, спрямовані на попередження порушень вимог чинного законодавства України та зловживань, захист прав лізингоотримувачів (надалі – “правила, положення та стандарти” ). Такі правила та стандарти не повинні вимагати від членів Асоціації надання інформації, яка є конфіденційною або є комерційною таємницею, інакше як за згодою члена Асоціації, який надає таку інформацію
2.3.2 Розробляє та впроваджує рекомендації до професійної кваліфікації фахівців – працівників Членів Асоціації, уповноважених здійснювати лізингові операції.
2.3.3  Контролює шляхом збору звітів, анкетувань, опитувань, виконання Членами Асоціації норм та правил Асоціації.
2.3.4  Розробляє і впроваджує систему посередництва для дружнього, без арбітражу, вирішення спорів, що можуть виникати безпосередньо між Членами Асоціації або між Членами і третіми особами, згідно з етичними принципами та чинним законодавством України, шляхом створення Третейського суду, який діятиме на підставі розроблюваних Асоціацією  регламентів та інших документів, що не суперечитимуть вимогам чинного законодавства України;
2.3.5  Об’єднує зусилля та можливості фахівців ринку лізингу;
2.3.6  Встановлює та підтримує зв’язки з науковцями та фахівцями лізингового бізнесу, організаціями, асоціаціями, підприємствами, освітніми закладами та установами як вітчизняними, так і зарубіжними, міжнародними та сприяти обміну досвідом;
2.3.7 Виступає ланкою, що пов’язує у стосунках з органами державної влади і управління з питань, що стосуються інтересів учасників лізингового ринку (звернення, консультації, пропозиції тощо);
2.3.8 Бере участь у розробці законопроектів і проектів підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися українського ринку лізингу;
2.3.9 Розробляє публічні заяви і проводити роз’яснювальну роботу з приводу законопроектів і проектів підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, що можуть стосуватися українського ринку лізингу;
2.3.10 Публікує і поширює публічно, через засоби масової інформації чи з допомогою інших методів, освітню та іншу відповідну інформацію щодо проблем і дій, які впливають на український ринок лізингу;
2.3.11 Організовує, проводить та/або підтримує, прямо чи опосередковано, програми підвищення професійного рівня (кваліфікації) і підготовки фахівців, освітні та практичні конференції (в т.ч. міжнародні, всеукраїнські та ін.), семінари та круглі столи та інші подібні заходи;
2.3.12 Створює інформаційну та статистичну базу для проведення аналізу тенденцій ринку, оприлюднює аналітичні звіти та іншу інформацію у межах, що сприяють досягненню мети Асоціації;
2.3.13 Співпрацює з учасниками лізингового ринку – не Членами Асоціації, їх об’єднаннями і асоціаціями – як українськими, так і іноземними.
2.3.14 Сприяє реалізації повноваження щодо регулювання лізингового ринку, делеговані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, іншими державними органами, у порядку встановленому чинним законодавством;
2.3.15 Асоціація може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі укладати договори з іноземними та міжнародними організаціями, що мають однакову з Асоціацією мету та предмет діяльності.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

3.1.  Асоціація є неприбутковою організацією згідно з чинним законодавством України та не ставить своєю метою отримання прибутку.
3.2.  Асоціація не має права втручатися у господарську (у тому числі виробничу і комерційну) діяльність її Членів.
3.3.  Асоціація має власне найменування, самостiйний (окремий) баланс, власнi рахунки в банкiвських установах (в національній та/або іноземній валюті), печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, фiрмовий та товарнi знаки тощо.
3.4. Асоціація має право вiд власного iменi:
3.4.1. укладати будь-які угоди або контракти;
3.4.2. наймати будь-яких юридичних та фізичних осіб за трудовими договорами (угодами) чи на іншій правовій основі з метою виконання намічених завдань та функцій;
3.4.3. набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки;
3.4.4. встановлювати відносини з державними та місцевими органами, установами та організаціями, а також з будь-якими іноземними організаціями;
3.4.5. бути позивачем та вiдповiдачем у суді, арбiтражi та третейському суді.
3.5. Асоціація має право здійснювати будь-яку зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у межах стату¬тних цілей та завдань вiдповiдно до чинного законодавства України та цього Статуту.
3.6. Асоціація має право використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, вiдповiдно до цiльового призначення цього майна; у будь-який спосiб вiдчуджувати власне майно юридичним i фiзичним особам, а та¬кож передавати у тимчасове користування (оренду тощо) власне майно — основні фонди та iншi матерiальнi цiнностi.
3.7. Асоціація несе вiдповiдальнiсть за власними зобов’язаннями усiм належним їй майном у порядку, встановленому  чинним законодавством України.
3.8. Асоціація не вiдповiдає за зобов’язаннями своїх Членів, а Члени Асоціації не  відповідають за зобов’язаннями Асоціації.
3.9    Асоціація може бути припинена (у тому числі реорганізована, ліквідована) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.10 Асоціація створюється на невизначений строк і може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам чинним законодавством України.
3.11. Асоціація має право утворювати за рішенням Зборів унітарні підприємства, філії, представництва, а також бути учасником (засновником) господарських товариств. Утворені нею підприємства діють відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту.

СТАТТЯ 4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

4.1 Засновниками Асоціації є юридичні особи, що прийняли рішення про створення Асоціації та затвердили цей Статут.
4.2 Членами Асоціації є Засновники Асоціації та інші юридичні особи, які відповідають вимогам до Члена, викладеним у цьому Статуті, правилах і положеннях Асоціації, і прийняті до Асоціації рішенням Загальних Зборів Асоціації.
4.3  Всі Члени Асоціації безумовно мають професійно займатись наданням послуг лізингу з виконанням всіх вимог передбачених чинним законодавством України, у т.ч. щодо реєстрації.
4.4 Всі Члени Асоціації приймають на себе зобов’язання дотримуватися положень Статуту Асоціації, її правил та стандартів.
4.5 Правила і процедури приймання до складу Членів Асоціації розроблюються Радою Асоціації та подаються нею на розгляд та затвердження Загальним Зборам Асоціації.
4.6 Членство в Асоціації може бути тимчасово призупинене.  Призупинення – це обмеження всіх або деяких прав і обов’язків Члена Асоціації.
4.7 Накладення дисциплінарного стягнення у вигляді виключення чи призупинення членства допускається виключно за наявності однієї чи декількох з нижчеперелічених підстав:
4.7.1   Несплата членських внесків чи інших зборів, визначених цим Статутом та іншими документами Асоціації, що видаються Асоціацією на підставі цього Статуту, протягом трьох (3) місяців;
4.7.2 Невиконання (неналежне виконання) Членом Асоціації своїх обов’язків, визначених цим Статутом.
4.7.3 Невиконання (неналежне виконання) Членом Асоціації своїх обов”язків визначених правилами, положеннями та стандартами Асоціації.
4.7.4 Невиконання (неналежне виконання) рішення відповідних органів Асоціації;
4.7.5 Ліквідація Члена як юридичної особи, порушення проти нього справи про банкрутство чи скасування його відповідної державної реєстрації.
4.7.6  Дії чи бездіяльність Члена Асоціації, наслідком яких стало заподіяння шкоди діловій репутації та/або матеріальної шкоди Асоціації, що підтверджено відповідними документами компетентних органів.

При цьому під “заподіянням шкоди діловій репутації Асоціації” слід розуміти поширення Членом Асоціації неправдивої інформації шляхом опублікування її у пресі, передачі по радіо, на телебаченні, з використанням інших засобів масової інформації, викладення в характеристиках, заявах, листах,  адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб, або хоча б одній людині, що спрямована безпосередньо проти Асоціації та завдає шкоди її діловій репутації.
4.8 Сплачені Членами Асоціації вступні, членські внески при виключенні чи виході зі складу Членів Асоціації не повертаються.
4.9 Правила і процедури призупинення і виключення з Членів Асоціації базуються на цьому Статуті, розробляються Радою Асоціації і затверджуються Загальними Зборами.
4.10  Інформація про накладення дисциплінарних стягнень підлягає обов’язковому   оприлюдненню доведенню до членів Асоціації відповідно до правил, положень та стандартів Асоціації.
4.11   У разі припинення членства юридичної особи в Асоціації припиняється участь представників юридичної особи в усіх органах Асоціації.
4.12  У випадку призупинення членства юридичної особи в Асоціації, порушення у відношенні Члена Асоціації дисциплінарного провадження та/чи на термін виконання винесеного проти нього рішення Третейського суду Асоціації призупиняється участь (повноваження) Члена Асоціації в усіх органах Асоціації з усіх питань, пов’язаних з прийняттям рішення  про здійснення дисциплінарного та арбітражного провадження. Участь поновлюється після закриття справи чи виконання рішення.
4.13.    Юридичні особи, що не відповідають вимогам передбаченим в пп. 4.2. та 4.3 цього Статуту, можуть бути асоційованими членами, що не мають права голосу на Загальних зборах та права членства у Раді, але користуються правом дорадчого голосу і виконують всі інші вимоги до членства в Асоціації.
4.14. Підприємства – Члени Асоціації можуть вийти з її складу із збереженням взаємних зобов’язань та укладених договорів з іншими Членами Асоціації.
4.15. Підприємства – Члени Асоціації зберігають статус юридичної особи, і на них поширюються положення актів чинного законодавства України щодо регулювання діяльності підприємств.

СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1.  Всі Члени Асоціації, прийняті до її складу після її створення, мають всі права і несуть обов’язки, однакові з Засновниками Асоціації.
5.2.   Члени Асоціації мають право:
5.2.1.    Брати участь в управлiннi Асоціацією у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, зокрема, брати участь у прийнятті рішень Загальними Зборами Членів Асоціації, вносити пропозицiї для розгляду Загальними Зборами Членів Асоціації, виставляти кандидатури до органів управління та контролю Асоціації, брати участь в роботі комітетів, комісій, робочих груп Асоціації тощо;
5.2.2.   На пільгових умовах брати участь у будь-якій діяльності, що здійснюється в межах Асоціації, а також переважного користування послугами, технічними засобами і системами Асоціації тощо;
5.2.3.    Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоціації: копію річного балансу, затверджені протоколи засідань і звіти Ради;
5.2.4.    Добровільно вийти зі складу Членів Асоціації на умовах і в порядку, визначених  чинним законодавством України, цим Статутом, положеннями і правилами Асоціації;
5.2.5.   У випадку ліквідації Асоціації отримати майно, тимчасово передане останній на договорних засадах у порядку, передбаченому такими договорами;
5.2.6.  Використовувати належність до Асоціації відповідно до правил (стандартів) професійної етики, розроблених та затверджених Асоціацією у порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Асоціації;
5.2.7.   Бути членом інших об’єднань підприємств, якщо інше не встановлено актами чинного законодавства України;
5.2.8. Члени Асоціації мають також iншi права, передбаченi чинним законодавством, Установчими та іншими документами Асоціації, а також рiшеннями Загальних Зборів Членів Асоціації.
5.3.  Члени Асоціації зобов’язані:
5.3.1.   Виконувати вимоги чинного законодавства про лізинг, виданих на його основі підзаконних актів, вимоги Статуту, правил, положень та стандартів Асоціації, рішення органів управління та контролю Асоціації, враховувати їх відповідні рекомендації.
5.3.2.  Сприяти досягненню мети Асоціації, передбаченої цим Статутом.
5.3.3.  Своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески.
5.3.4.    Не розголошувати надану їм iнформацiю, а також iнформацiю, що стала їм вiдома внаслiдок їх статусу i яка має комерцiйний/конфiденцiйний характер стосовно Асоціації або будь-кого з її Членів.
5.3.5. Не допускати випадків зловживання належністю до Асоціації;
5.3.6.     Виконувати рішення третейського суду та інших органів Асоціації.
5.3.7. Своєчасно та в повному обсязі надавати Асоціації звіти та інформацію щодо своєї професійної діяльності на ринку лізингу, передбачені правилами та положеннями Асоціації.

СТАТТЯ 6.  МАЙНО АСОЦІАЦІЇ. ФІНАНСУВАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТА ФОНДИ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Асоціація утримується лише за рахунок Членів Асоціації, а також за рахунок отримання пасивних доходів.
6.2. Асоціація є власником:
– разових або періодичних внесків засновників та членів;
– пасивних доходів;
– дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги наданої Асоціації.
6.4. Асоціація має власний бюджет. Бюджет складається, затверджується та виконується згідно з положеннями цього Статуту, правилами та положеннями Асоціації.
6.5. Асоціацією можуть створюватися різні фонди, загальна кількість, цільове призначення, порядок формування та витрачання яких визначається Загальними Зборами Членів Асоціації та регламентується у відповідних документах Асоціації.
6.6. Доходи Асоціації,  отримані з джерел, що не суперечать положенням цього Статуту та чинного законодавства України, у тому числі законодавства про оподаткування прибутку підприємств, можуть використовуватися тільки для досягнення цілей, визначених цим Статутом, і не підлягають розподілу між Членами Асоціації в якості їх доходів.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ  АСОЦІАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

7.1. Органами управлiння Асоціації є:
7.1.1  Вищий орган управління Асоціацією – Загальні Збори Членів Асоціації;
7.1.2  Виконавчий орган Асоціації – Рада Асоціації.
7.2. Правила, положення та стандарти Асоціації повинні забезпечувати право кожного з членів Асоціації бути представленим  у таких процедурах (але не обмежуючись):
7.2.1. Прийняття, внесення попоравок або скасування будь-якого правила, положення, стандарту;
7.2.2.   Висування кандидатів на керівні посади і вибори до органів управління та участь в управлінні справами Асоціації;
7.2.3. Розподіл обгрунтованих виплат, відрахувань чи інших витрат серед членів Асоціації.
7.3. Жодна процедура, правило чи положення Асоціації, за якими будь-якій групі або класу Членів Асоціації надається перевага чи будь-яка інша можливість непропорційно більшого впливу на будь-який орган управління Асоціації, визначений цим Статутом, не можуть бути прийнятими.
7.4.  Комітети, комісії та робочі групи Асоціації можуть залучати до роботи сторонніх фахівців.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ЧЛЕНІВ  АСОЦІАЦІЇ

8.1. Загальні Збори Членів Асоціації (надалі – «Збори») є вищим органом управління Асоціацією.  У Зборах мають право брати участь та голосувати усі Члени Асоціації, окрім тих, членство яких призупинено відповідно до правил, положень та стандартів  Асоціації.
8.2.   Загальні Збори Членів Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік. Письмове повідомлення про Збори надсилається Членам Асоціації   Радою не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів перед початком Загальних Зборів. Позачергові засідання Зборів Асоціації скликаються Радою з власної ініціативи або на вимогу не менше 50 %  від загального числа Членів Асоціації.  Письмове повідомлення про позачергові Збори надсилається не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів до їх початку.
8.2.1. Рада повинна письмово повідомити Членів Асоціації про дату, місце, час і порядок денний Загальних Зборів у порядку, визначеному вище;
8.2.2. Член Асоціації має право вимагати включення до порядку денного додаткових питань, якщо його вимога буде підтримана не менше ніж 1/3 (однією третиною) загальної кількості Членів Асоціації.  Письмова вимога повинна надійти Раді Асоціації не пізніше 25 (двадцяти п’яти) календарних днів до початку щорічних Зборів і не пізніше 7 (семи) календарних днів до початку позачергових Зборів;
8.2.3.  Загальні Збори Асоціації кожного разу обирають зі свого складу Голову та Секретаря Зборів.
8.2.4. У виняткових випадках, відповідно до процедур, встановлених правилами та положеннями Асоціації, Збори можуть проводитися шляхом поіменного опитування, окрім випадків, коли йдеться про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;
8.2.5. Загальні Збори Членів Асоціації вважаються повноважними у випадку, якщо на них присутні не менше 3/4 загальної кількості Членів Асоціації, що складає кворум.
Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх Членів Асоціації може прийняти рішення про перенесення Зборів.
8.3.   Кожен з Членів Асоціації, у тому числі Голова Зборів, має 1 (один) голос.
8.4.  Члени Асоціації (їх представники), які беруть участь у Зборах, повинні бути належним чином зареєстровані перед початком Зборів.
8.5.   Рiшення,  винесенi Зборами, заносяться до протоколу.
8.6.  Реєстрацiйнi списки, а також протокол Зборів підписуються Головою та Секретарем Зборів.
8.7.   Належним чином прийняті та оформлені рішення Зборів є обов’язковими для виконання всіма Членами Асоціації, незалежно від їх участі у (присутності на) Зборах.
8.8. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на Зборах у всіх випадках, за винятком випадків, зазначених у п.8.9 цього Статуту.
Збори виносять рішення, як правило, шляхом відкритого голосування (якщо Зборами не буде прийнято іншого рішення).
8.9.   Рішення Зборів з  наступних питань вважаються правомочними у випадку, якщо за них проголосували більше 2/3 загальної кількості присутніх на Зборах:
8.9.1. Питання створення, реорганізації та ліквідації Асоціації;
8.9.2. Питання прийняття до складу та виключення зі складу Членів Асоціації;
8.9.3. Питання внесення змін до Статуту Асоціації;
8.10. Збори можуть приймати рішення виключно з питань, що внесені до порядку денного Зборів.
8.11.  Інтереси Члена Асоціації на Зборах можуть бути представлені як посадовою особою підприємства-Члена Асоціації, так і іншою особою, повноваження якої належним чином оформлені (відповідно до вимог чинного законодавства України);
8.12. До виключної компетенцiї Зборiв належить:
8.12.1  Затвердження Статуту Асоціації та внесення змін до нього;
8.12.2. Вирішення питання про прийняття до складу Членів Асоціації нових учасників та виключення учасників з його складу;
8.12.3. Вирішення фінансових питань діяльності Асоціації, у тому числі встановлення розміру вступних і членських внесків, порядку їх сплати;
8.12.4. Визначення основних напрямів діяльності Асоціації; затвердження стратегічних планів її діяльності;
8.12.5. Створення ревізійної комісії (обрання ревізора) чи затвердження аудитора, послугами якого буде користуватись Асоціація;
8.12.6. Затвердження Положення про членство в Асоціації, Положення про Раду Асоціації, Положення про Ревізійну комісію, а також внесення та затвердження змін та доповнень до вищезазначених документів;
8.12.7. Затвердження звітів Ради Асоціації про результати роботи Асоціації за минулий рік;
8.12.8.   Затвердження бюджету Асоціації на наступний рік;
8.12.9.   Вибори Членів Ради, Ревізійної комісії та дострокове припинення їх повноважень;
8.12.10. Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації;
8.12.11. За рекомендацією Ради здійснює затвердження Кодексу професійної етики для Членів Асоціації;
8.12.12. Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших підрозділів Асоціації.

СТАТТЯ 9. РАДА АСОЦІАЦІЇ

9.1.  Рада Асоціації (надалі – Рада) є виконавчим органом Асоціації. Рада
керує справами Асоціації в період між Загальними Зборами.  Рада складається
не більше ніж з 9 керівників Членів Асоціації, або інших уповноважених ними
осіб. Документи, що детально регламентують діяльність Ради, її кількісний
склад та інші питання, затверджуються Загальними Зборами Членів Асоціації. В
будь-якому випадку, постійними членами Ради Асоціації є керівники
Засновників Асоціації або інші уповноважені ними особи. За відповідною
власною заявою, член Ради Асоціації може припинити або призупинити свою
участь у Раді Асоціації.
9.2.  Рада пiдзвiтна в своїй дiяльностi Зборам i органiзує виконання їх рiшень.
9.3. Засідання Ради проводяться регулярно по мірі виникнення необхідності, але не рідше одного разу на 2 (два) місяці.  Засідання Ради скликаються на вимогу одного з Членів Ради.
9.4. Рада не може голосувати жодного питання без кворуму більше 75 відсотків Членів Ради, що є посадовими особами юридичних осіб – Членів Асоціації, фізично присутніх або належно представлених.
9.4.1. Член Ради може бути представлений на основі довіреності, іншою особою, виданої згідно чинного законодавства України.
9.4.2.Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх Членів Ради може приймати рішення про перенесення засідання Ради.
9.4.3. Представником Члена Ради не може бути державний службовець.
9.5. Рiшення Ради вважається прийнятим у випадку, якщо за нього проголосувало не менше ніж 75% голосiв присутніх на засіданні Ради (крім голосування по обранню Головуючого  Ради).
9.6. На кожному засіданні Ради ведеться письмовий протокол, в який заносяться рішення Ради.  Протокол засідання Ради підписується головуючим і секретарем засідання (секретар оббирається безпосередньо на початку засідання Ради).
9.7. Рада Асоціації:
9.7.1. Розглядає питання про співробітництво Асоціації з державними органами, іншими професійними учасниками ринку, їх об’єднаннями і асоціаціями, закордонними установами і організаціями;
9.7.2. Приймає рішення про розпорядження майном і засобами Асоціації в межах  затвердженого бюджету та своїх повноважень;
9.7.3. Скликає чергові та позачергові Загальні Збори;
9.7.4. Переглядає проект бюджету Асоціації, поданий Виконавчим директором Асоціації і подає його на затвердження Загальним Зборам;
9.7.5. Подає Зборам рекомендації щодо розміру і порядку сплати вступних і членських внесків;
9.7.6. Подає на затвердження Загальним Зборам правила, положення та стандарти, віднесені до їх компетенції;
9.7.7. Приймає рішення про створення комітетів, комісій і робочих груп Асоціації, визначає їх склад і порядок роботи;
9.7.8. Заслуховує і схвалює звіти комітетів і робочих груп Асоціації;
9.7.9. Здійснює розгляд скарг щодо застосування дисциплінарних санкцій та приймає рішення про застосування дисциплінарних санкцій, віднесених до її компетенції;
9.7.10. Розробляє та затверджує штатний розклад, організаційну структуру Асоціації;
9.7.11. Розробляє та рекомендує Загальним Зборам на затвердження кандидатів до складу Ревізійної комісії;
9.7.12. Розробляє та подає на затвердження Загальним Зборам зміни і доповнення до цього Статуту;
9.7.13. Розробляє та затверджує всі правила, положення та стандарти Асоціації у межах своєї компетенції;

9.7.14. Обирає Регіональних представників Асоціації, визначає обсяг їх повноважень та напрямки діяльності, затверджує плани та заслуховує звіти;
9.7.15. Здійснює інші функції відповідно до цього Статуту і рішень Загальних Зборів.
9.8. За рішенням Ради Асоціації можуть створюватись Комітети и робочі групи. Комітети і робочі групи можуть залучати до своєї роботи сторонніх фахівців, як фізичних, так і юридичних осіб;
9.9. Не рідше 1 разу на 6 місяців, Радою обирається новий Головуючий Ради. Рішення по кандидатурі Головуючого Радою приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Питання про переобрання Головуючого Ради достроково може бути внесено у порядок денний засідання на вимогу не менше трьох членів Ради на початку засідання. Головуючий  Ради укладає трудову угоду з Виконавчим директором асоціації. Головуючий Ради до моменту укладення трудової угоди з Виконавчим директором та видачі довіреності Радою, може виконувати функції Виконавчого директора.

Виконавчий директор, за довіреністю Ради, від імені Асоціації, укладає договори, представляє Асоціацію у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами має право перших підписів фінансових документів; укладає угоди, контракти в т.ч. зовнішньоекономічні, видає довіреності, забезпечує використання майна Асоціації, здійснює прийом та звільнення працівників, встановлює розподіл обов’язків, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки, підписує баланс та звіти Асоціації, видає накази та вказівки, що є обов’язкові для виконання всіма співробітниками Асоціації, здійснює інші дії, що випливають з Статутних завдань Асоціації, рішень Загальних зборів Асоціації та Ради Асоціації.

Виконавчий директор Асоціації одноосібно укладає від імені Асоціації договори, угоди, контракти та ін. на суму, яка не перевищує еквівалент 10 000,00 (десять тисяч) доларів США. Для укладення від імені Асоціації договорів, угод, контрактів та ін. на суму, яка перевищує еквівалент 10 000,00 (десять тисяч) доларів США, Виконавчий директор повинен отримати відповідну попередню згоду Ради Асоціації.
9.10. Виконавчий директор призначається на посаду та звільняється з неї рішенням Ради Асоціації. В момент створення Асоціації виконавчий директор призначається засновниками.
9.11. Зміни та доповнення до Статуту, правила, положення та стандарти, рекомендовані Радою для затвердження Загальними Зборами, надаються Радою Членам Асоціації для розгляду не пізніше 10-ти  днів до початку Загальних Зборів

СТАТТЯ 10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Для здійснення  контролю  за  фінансово-господарською діяльністю Асоціації Загальними зборами обирається з числа  Членів Асоціації  Ревізійна  комісія  (Ревізор), або приймається рішення про залучення певного аудитора. Порядок  діяльності  Ревізійної комісії  та її кількісний склад затверджуються Загальними зборами. Рішення Загальних Зборів Членів Асоціації про затвердження річного звіту, кошторису видатків і надходжень розмірів внесків та інших платежів Членів Асоціації  приймаються  з  урахуванням  висновків Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора.
10.2. Ревізійна  комісія  (Ревізор) зобов’язана ініціювати позачергове скликання Загальних зборів у разі  виникнення  загрози інтересам Асоціації або виявлення зловживань, учинених посадовими особами Асоціації.

СТАТТЯ 11.  ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АСОЦІАЦІЇ

11.1. Трудовий колектив Асоціації складають усi громадяни, якi своєю працею беруть участь у її дiяльностi на пiдставi трудових угод, а також iнших форм, що регулюють трудовi вiдносини.
11.2. При найняттi на роботу мiж Асоціацією i посадовими особами Асоціації у складі інших документів укладається угода про конфіденційність, в якій передбачається відповідальність Сторони, що отримала інформацію про Асоціацію, її Членів, а також іншу інформацію, яку Сторони визнають як конфіденційну, та порушила режим конфіденційності щодо такої отриманої інформації..
11.3.  Жодна посадова особа Асоціації не повинна бути працівником жодного Члена Асоціації і не повинна мати фінансового інтересу, прямого чи опосередкованого, в жодній фірмі – Члені Асоціації

СТАТТЯ 12. ПРИПИНЕННЯ АСОЦІАЦІЇ

12.1. Припинення Асоціації відбувається в результаті її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) в інше об’єднання або ліквідації.
12.2. Реорганізація (злиття, приєднання, розділ, виділ, перетворення) Асоціації здійснюється за рішенням підприємств-учасників.
12.3. Ліквідація Асоціації провадиться за рішенням Членів Асоціації, або за рішенням суду.
12.4. У разі ліквідації Асоціації, її активи повинні бути передані іншій Асоціації, яка є неприбутковою організацією, або зараховані до бюджету.
12.5. У разі реорганізації  шляхом злиття усі майнові права та обов’язки кожного з суб’єктів злиття переходять до особи, що утворена внаслідок злиття.
12.6. У разі реорганізації шляхом приєднання однієї або кількох осіб до іншої особи до цієї особи переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних осіб.
12.7. У разі реорганізації шляхом поділу особи її майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових осіб, що утворені внаслідок цього поділу.
12.8. У разі реорганізації шляхом виділення однієї або кількох осіб до кожної з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки реорганізованої особи.
12.9. У разі реорганізації шляхом перетворення однієї особи в іншу до новоутвореної особи переходять усі майнові права і обов’язки попередньої особи.
12.10. Асоціація може бути ліквідована:
– за ініціативою Членів Асоціації (Загальних Зборів);
– у разі скасування її державної реєстрації у випадках, передбачених законом;
– у інших випадках, передбачених чинним законодавством.
12.11. Скасування державної реєстрації позбавляє Асоціацію статусу юридичної особи і є підставою для вилучення її з державного реєстру. Асоціація вважається ліквідованою з дня внесення до державного реєстру запису про припинення її діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог чинного законодавства України.
12.12. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації підлягає опублікуванню реєструючим органом у спеціальному додатку до газети “Урядовий кур’єр” та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням Асоціації протягом десяти днів з дня припинення діяльності Асоціації.
12.13. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання
12.13.1. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними Зборами, або іншим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не передбачений чинним законодавством України. Ліквідацію Асоціації може бути також покладено на орган управління Асоціації.
12.13.2. Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
12.13.3. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію Асоціації, вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про її ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені чинним законодавством строки.
12.13.4. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Асоціації та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Асоціації.
12.13.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.
12.14. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації Асоціації
12.14.1. Претензії кредиторів до Асоціації задовольняються з майна Асоціації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
12.14.2. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону.
12.14.3. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Асоціації, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.
12.14.4. Майно (активи), що залишились після задоволення претензій кредиторів, підлягають передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або повинні бути зарахованими до доходу бюджету.

СТАТТЯ 13. ОБЛIК ТА ЗВIТНІСТЬ

13.1. Фінансовий рік Асоціації співпадає з календарним.
13.2. Асоціація здійснює бухгалтерський, оперативний і статистичний облік, складає і подає звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.
13.3. Контроль за фінансово–господарською діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією.

14. ІНШІ ПИТАННЯ

14.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Члени Асоціації керуються чинним в Україні законодавством.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Євро Лізинг”, що зареєстроване Святошинською районною адміністрацією м. Києва 12 лютого 2004 р., код ЄДРПОУ 32774741, в особі Генерального директора Іваненка Романа Миколайовича, що діє на підставі Статуту.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ілта”, що зареєстроване Печерською районною адміністрацією м. Києва 30 жовтня 2002 р., код ЄДРПОУ 14284053, в особі Голови Товариства Міщенка Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Українська лізингова компанія”, що зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною  адміністрацією 25 жовтня 1999 р., код ЄДРПОУ 30575865, в особі Директора Золотарьової Людмили Семенівни, що діє на підставі Статуту.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Оптіма-лізинг”, що зареєстроване  Виконавчим комітетом Броварської міської ради  Київської області 30 жовтня 2000 р., код ЄДРПОУ 31033785, в особі Директора Нестерчук Наталії Євгенівни, що діє на підставі Статуту